Bliža se konec leta – osvežimo spomin o letni inventuri in popisu

Pred izdelavo računovodskih izkazov za poslovno leto je vsak podjetnik in družba po predpisih dolžan/dolžna uskladiti podatke zapisane v poslovnih knjigah z dejanskim stanjem, ki pa se ugotavlja s popisom sredstev in obveznosti do virov sredstev oziroma t.i. inventuro. Redni letni popis se izvrši enkrat letno.

Postopek inventure:

1. Sklep o inventurni komisiji: Predsednik oz. direktor organizacije najprej s sklepom imenuje inventurno komisijo ter ji naloži popis stanja sredstev in obveznosti z namenom uskladitve stanja v knjigovodskih listinah.

2. Člani inventurne komisije: Predsednik inventurne komisije ne sme biti zadolžen za sredstva, ki se popisujejo. Člani popisnih komisij so zaposleni.

3. Popisna komisija ter področje njihovega dela: Popis izvaja popisna komisija, ki naj bi vključno s predsednikom imela vsaj tri člane.

Med področja dela popisnih komisij štejemo:

 • ugotavljanje, merjenje, preštevanje, natančnejše opisovanje sredstev ter vpisovanje teh podatkov v popisne liste;
 • vpisovanje sprememb, nastalih med dnevom popisa in določenim datumom, pod katerim se popis opravlja;
 • vpisovanje dejanskega stanja v popisne liste;
 • ugotavljanje razlik med stanjem, ugotovljenim s popisom, in knjigovodskih stanjem;
 • dajanje predlogov, kako se te razlike likvidirajo in knjižijo;
 • podpisovanje popisnih listin;
 • popisni listi ne smejo vsebovati podatkov o količinah!

Članom popisnih komisij mora biti delo omogočeno – idealno je, da se jih v času popisa razbremeni drugih obveznosti.

4. Poročilo: Po opravljenem popisu mora popisna komisija pripraviti poročilo o opravljenem delu ter o ugotovljenih razlikah (primerjati dejansko stanje s knjigovodskim stanjem) in ga, podpisanega s strani vseh članov komisije, posredovati vodstvu, od tu pa gre kasneje v računovodsko službo.

5. Obravnavanje poročila o popisu: Organ upravljanja organizacije obravnava zbirno poročilo o popisu ter s sklepi odloči o načinu likvidacije ugotovljenih primanjkljajev oziroma presežkov materialnih in drugih vrednosti, odpisu in uničenju neuporabnih in zastarelih sredstev, odpisu terjatev, prodaji neuporabnih, zastarelih in poškodovanih sredstev in drugem, povezanem z ugotovitvami popisne komisije, ter določi osebe, ki so odgovorne za ugotovljene primanjkljaje in presežke.

Potrebno je poudariti, da je popis potrebno izvršiti za:

 • Vsa osnovna sredstva in drobni inventar,
 • Vsa denarna sredstva (tako na bančnem računu kot gotovino v blagajni),
 • Vse zaloge,
 • Vse terjatve,
 • Vse obveznosti. 

Praviloma se popis opravlja enkrat letno proti koncu leta (največkrat je to 31.12).