Računovodski servis (računovodstvo) v Domžalah. Finizziv d.o.o. za Vas opravlja naslednje računovodske storitve:

računovodstvo v domžalah

1. Evidentiranje poslovnih dogodkov v skladu z Slovenskimi računovodskimi standardi in drugih predpisih s področja računovodstva, ki veljajo v RS.
2. Spremljanje terjatev in obveznosti.
3. Izdelava IOP obrazcev in opominov.
4. Vodenje registra osnovnih sredstev.
5. Blagajniško poslovanje.
6. Obračun amortizacije.
7. Vodenje knjig obračunanega DDV in odbitka DDV.
8. Prijava, odjava delavcev, podjemnih sodelavcev, dijakov na praksi … preko sistema e-VEM.
9. Obračun osebnih prejemkov (plače, avtorski honorarji, podjemne pogodbe, najemnine …) in izdelava ter oddaja z zakonom predpisanih poročil.
10. Obračun nadomestila plač za refundacijo boleznin, nege.
11. Izdelava poročil o plačah zaposlenih Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (M4/M8).
12. Izdelava obrazcev o izplačanih plačah za druge namene (CSD, banke, leasing hiše …).
13. Izdelava medletnih bilanc in poslovnega rezultata za potrebe poslovodstva.
14. Izdelava davčnih obračunov (obračun DDV, obračun davka od dohodka pravnih oseb, obračun davka iz dejavnosti …).
15. Izdelava poročil Banke Slovenije in Statističnega urada RS.
16. Izdelava zaključnih računovodskih izkazov v skladu z Slovenskimi računovodskimi standardi SRS 2016 in Zakonom o gospodarskih družbah.